Menu
Menu

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ A KOUPI ZBOŽÍ v internetovém obchodě společnosti IZOMAT stavebniny s.r.o.

IZOMAT stavebniny s.r.o.

sjednané mezi

 
společnostÍ IZOMAT stavebniny s.r.o. , IČ: 45242003,se sídlem Michalská 432/12, 110 00  Praha 1, jako prodávajícím

a

zákazníkem, jako kupujícím,
 
v internetovém obchodě  https://www.izomat.cz

 

1. Předmět

1.1. Předmětem těchto Obchodních podmínek pro prodej a koupi zboží (dále jen „obchodní podmínky“) je úprava základních podmínek, za kterých budou mezi společností IZOMAT stavebniny s.r.o. (dále jen „prodávající“) jako prodávajícím a kupujícím uzavírány kupní smlouvy na zboží ve formě internetového obchodu prodávajícího, a práva a povinnosti obou smluvních stran vyplývající z těchto vztahů.

1.2. Každá kupní smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek je kupní smlouvou uzavřenou dle ust. § 2079 a násl. zák. č.89/2012 Sb. – občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi prodávajícím a kupujícím.

1.3. V případě, že kupující je spotřebitelem, pak se smluvní vztahy řídí zejména těmito obchodními podmínkami, obecnými ustanoveními občanského zákoníku o koupi (§ 2079 - § 2157 NOZ), ustanoveními o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 - § 2174 NOZ), ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 - § 1867 NOZ) a zák. č. 634/1992 Sb. -zákon o ochraně spotřebitele.

1.4. Obrázky u výrobků mají pouze informativní charakter. Skutečné výrobky se mohou lišit v některých detailech - např. rozdíly v barevném provedení.

^ Nahoru

2. Uzavírání kupních smluv a jejich plnění

2.1. Jednotlivé kupní smlouvy budou realizovány v režimu těchto obchodních podmínek na základě objednávek kupujícího. Objednávka kupujícího je pro prodávajícího nezávaznou až do uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím.

2.2. Při nákupu a prodeji v rámci internetového obchodu prodávajícího jsou uzavírány pouze jednotlivé kupní smlouvy.

2.3. Prezentace zboží v internetovém obchodu https://www.izomat.cz jsou pouze informativního charakteru. Prodávající není na základě prezentace zboží v internetovém obchodu povinen uzavřít kupní smlouvu potvrzením objednávky kupujícího. Prezentace zboží je návrhem pro kupujícího k podávání nabídek, nikoliv návrhem na uzavření smlouvy.

2.4. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, služeb a expedičních nebo manipulačních příplatků, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

2.5. Objednávka kupujícího musí být učiněna elektronicky na https://www.izomat.cz s podmínkou vyplnění všech níže uvedených údajů:

 • specifikace objednaného zboží co do druhu a množství
 • volba způsobu a místa doručení
 • volba způsobu platby
 • kontaktní údaje o kupujícím vč. telefonického kontaktu za účelem potřeby upřesnění objednávky

V případě, že bude dodatečně zjištěno, že kupujícím uvedené údaje nejsou pravdivé, je prodávající oprávněn od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

2.6. Potvrzení objednávky zašle prodávající na kontaktní e-mail uvedený kupujícím v objednávce.

2.7. V případě, že prodávající objednané zboží nemá na skladě a nebude moci ani jiným způsobem dodávku zboží zajistit, dohodnou účastníci přiměřenou lhůtu, ve které prodávající pro kupujícího objednané zboží zajistí, v případě, že nedojde ke vzájemné dohodě ohledně lhůty dodání, pak se kupní smlouva i veškerá související ujednání zrušují.

2.8. Je-li u objednaného zboží uvedena dodací či obvyklá dodací lhůta, jedná se o údaj orientační, který není pro prodávajícího závazný. Závazným se stává termín dodání uvedený v potvrzení objednávky.

2.9. Prodávající je oprávněn odstoupit od již uzavřené smlouvy v případě, že:

 • bude dodatečně zjištěno, že kupujícím uvedené údaje nejsou pravdivé,
 • objednané zboží a jeho množství vykazuje známky nestandardní objednávky,
 • nelze kupujícího kontaktovat telefonicky,
 • při identifikaci kupujícího dojde k pochybnostem o jeho poctivém záměru objednané zboží převzít a řádně uhradit kupní cenu a cenu souvisejících služeb.

2.10. Jakékoliv dodatečné změny učiněné kupujícím v již potvrzené objednávce není prodávající povinen akceptovat, a mohou způsobit změnu potvrzeného termínu dodání zboží nebo dohodnuté ceny zboží.

2.11. V případě potvrzení závazné objednávky je kupující povinen dodané zboží odebrat.

2.12. Pokud je dohodnuto, že kupující zboží převezme na provozovně prodávajícího a zboží nebude kupujícím vyzvednuto do pěti pracovních dnů od sjednaného data vyzvednutí (není-li datum vyzvednutí sjednáno, rozumí se jím poslední den dodací lhůty), je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Za odstoupení od smlouvy se v takovém případě považuje „storno objednávky“.

2.13. Pokud je zboží, na základě objednávky kupujícím, doručeno mimo provozovny prodávajícího na místo kupujícím určené a v dohodnutém termínu, je kupující povinen toto zboží převzít a uhradit, pokud nebylo hrazeno již před dodáním. Pokud se tak nestane, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu vícenáklady spojené s odvozem zboží, prostoji a prokazatelně vzniklými jinými manipulačními náklady, vzniklými v důsledku jednání, opomenutí či neplnění povinností kupujícího nebo jím pověřených osob.

2.14. Na nákup provedený prostřednictvím internetového obchodu https://www.izomat.cz se nevztahují žádné věrnostní programy či jiné marketingové podpory pro standardní zákazníky nakupující v obchodní síti společnosti IZOMAT stavebniny s.r.o. mimo internetový obchod.

2.15. Prodejní ceny a slevové akce mohou být mezi standardním prodejem v síti obchodů prodávajícího a internetovým prodejem odlišné. Kupující nemá nárok na zpětnou změnu prodejní ceny v případě zjištěného rozdílu.   

2.16. Jde-li o návrh na uzavření smlouvy (tzn. nabídku) ze strany prodávajícího, prodávající předem vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 NOZ.

^ Nahoru

3. Místo, způsob a čas dodání (předání) zboží

3.1. Místem předání objednaného zboží je místo odevzdání zboží kupujícímu, případně jím pověřené osobě. Kupující je povinen, v případě uskutečnění dodávky prostřednictvím prodávajícího či jím určené třetí osoby na kupujícím určené místo dodávky, zajistit nezbytnou příjezdovou cestu a dostatečný prostor k manipulaci se zbožím během vykládky, a to s přihlédnutím k povaze dodávky zboží. V případě, že tak neučiní, odpovídá za škodu tím způsobenou a je povinen takovou škodu prodávajícímu nahradit.

3.2. V ceně dodání zboží nejsou zahrnuty případné vícenáklady na prostoje a skládání při vykládce a předání zboží kupujícímu. V případě vzniku těchto vícenákladů je prodávající oprávněn tyto vícenáklady kupujícímu doúčtovat a ten je povinen je i bez předchozí písemné objednávky uhradit.

3.3. V případě, kdy kupující řádně nepřevezme zboží ve sjednaném termínu a vzniknou tak vícenáklady na opakované dodání či skladování zboží, je prodávající oprávněn vzniklé vícenáklady kupujícímu vyúčtovat a kupující je povinen je prodávajícímu uhradit.

3.4. Prodávající je oprávněn objednané zboží dodat kupujícímu prostřednictvím třetí osoby (např. přímo od výrobce, smluvním přepravcem, apod.).

3.5. Prodávající dodá objednané zboží kupujícímu ve sjednaný termín. Prodávající je oprávněn prodloužit termín dodání zboží v případě, že výrobce zboží není schopen z výrobních důvodů dodat prodávajícímu (či přímo kupujícímu) objednané zboží. Prodávající je však povinen kupujícího na možné prodlení výrobce s dodáním zboží upozornit a o prodloužení termínu jej informovat.

3.6. Prodávající je povinen předat zboží pouze kupujícímu (v případě, že kupující je právnickou osobou, je tím míněn její statutární orgán) nebo osobě, která je kupujícím uvedena v objednávce či kterou kupující předem určil (pověřená osoba). Prodávající nebo jím určený přepravce je oprávněn před předáním zboží provést identifikaci kupujícího či jím pověřené osoby, a kupující se zavazuje toto umožnit - předložením dokladu totožnosti. V případě, že při předání zboží nebude přítomen kupující nebo jím pověřená osoba, nebo kupující či jím pověřená osoba odmítne předložit doklad totožnosti, není prodávající nebo jím určený přepravce povinen zboží vydat.

3.7. Kupující nebo jím pověřená osoba jsou vždy povinni potvrdit převzetí zboží na dodacím listu, v případě, že toto neučiní, není prodávající nebo jím určený přepravce povinen zboží vydat.

^ Nahoru

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Prodávající bude prodávat kupujícímu zboží ve sjednaném množství, kvalitě a cenách, které jsou obsaženy v samostatných kupních smlouvách uzavřených dle ust. článku II. těchto smluvních podmínek. Veškeré ceny jsou stanoveny vč. DPH.

4.2. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zálohu ve výši až 100% ceny zboží. V takovém případě dodací lhůta začíná ode dne následujícího po dni připsání úhrady zálohy na účet prodávajícího, případně od její hotovostní úhrady.    

4.3. Není-li objednané zboží hrazeno předem na základě zálohové faktury, nebo bezhotovostním převodem, kupující je povinen zboží uhradit při ihned po jeho převzetí a to na základě vystaveného daňového dokladu.

4.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

^ Nahoru

5. Balení a paletové hospodářství

5.1. V případě, že prodávající dodává zboží ve speciálních vratných obalech, či na vratných paletách (např. EUR palety), kde prodávající tyto obaly kupujícímu účtuje samostatnou položkou, je kupující oprávněn tyto obaly vrátit na libovolnou provozovnu prodávajícího. Kupujícímu je umožněno tyto obaly vrátit ve lhůtě stanovené na prodejním dokladu, kterým byly tyto obaly zakoupeny. Prodávající je v tomto případě povinen nepoškozené obaly od kupujícího odkoupit. Výkupní cena bude ponížena o opotřebení stanovené ceníkem výrobce a další manipulační poplatky prodávajícího.

5.2. Palety nebo jiné obaly může kupující vrátit do skladů prodávajícího pouze na základě předložení daňového   dokladu, jímž byla vyúčtována kupní cena zboží dodaného s předmětnými paletami nebo obaly.

5.3. Uplynutím lhůty stanovené pro vrácení vratných účtovaných obalů zaniká povinnost zpětného odkupu prodávajícím.

^ Nahoru

6. Platebně fakturační podmínky

6.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za zboží, a to na základě daňového dokladu - faktury, či v hotovosti. Faktura za plnění musí obsahovat předepsané náležitosti daňového dokladu.

6.2. Kupující při objednání zboží vybírá způsob platby, pokud není způsob platby předem určen prodávajícím:

 • bezhotovostním převodem na základě platebního pokynu
 • platební kartou předem
 • v hotovosti při převzetí zboží

6.3. Zaplacením se rozumí připsáním částky na účet prodávajícího či složením hotovosti v pokladně provozovny prodávajícího, případně přepravci dodaného zboží.​

6.4. Kupující akceptací těchto smluvních podmínek uděluje prodávajícímu souhlas se zasíláním daňových dokladů v elektronické podobě, a to na kontaktní elektronickou adresu uvedenou v objednávce.

 ^ Nahoru

7. Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené kupujícím jako spotřebitelem

7.1. Je-li kupující spotřebitelem (dále jen (spotřebitel“)) je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy, a to do 14ti dnů od převzetí zboží. Zboží je spotřebitel povinen vrátit prodávajícímu zpět

Podrobné poučení o odstoupení od smlouvy a vzorový formulář odstoupení naleznete zde.

7.2. Prodávající je povinen takové zboží převzít zpět a do 14ti dnů od odstoupení spotřebiteli vrátit kupní cenu, a to formou, jak byla původně zaplacena. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Kupní cenu však není prodávající povinen vrátit dříve, než je vrácené zboží doručeno prodávajícímu nebo než spotřebitel prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Náklady na vrácení zboží je povinen uhradit spotřebitel, a to jak náklady na vrácení zboží obvyklou poštovní cestou, tak i náklady na vrácení zboží jinou formou pokud jde o zboží, které nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.3. V případě, že součástí kupní smlouvy byl i benefit pro spotřebitele v podobě dárku, bonusu či jiného zvýhodnění, je spotřebitel při odstoupení od smlouvy povinen vrátit prodávajícímu i uvedené zvýhodnění.

7.4. Spotřebitel je ve 14denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy oprávněn zboží pouze vyzkoušet. V případě, že spotřebitel ve 14denní lhůtě pro odstoupení zboží užívá, použije nebo je vrátí poškozené, je prodávající oprávněn po spotřebiteli požadovat náhradu za opotřebení nebo poškození zboží, a spotřebitel je povinen ji uhradit.

7.5. Ust. tohoto článku 7 obchodních podmínek platí pouze v případě, že kupujícím je spotřebitel.

7.6. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno nebo vyrobeno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik nebo časopisů.

^ Nahoru

8. Výhrada vlastnictví

8.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny, přičemž úplné zaplacení kupní ceny a DPH je vždy podmínkou přechodu vlastnictví. V případě nezbytnosti uplatnění výhrady vlastnictví je kupující povinen umožnit prodávajícímu přístup ke zboží a zpětný odvoz zboží, jehož vlastnictví na kupujícího nepřešlo.

^ Nahoru

9. Práva z vadného plnění, reklamace

9.1. Veškeré zboží, které prodávající kupujícímu dodá, bude splňovat veškeré náležitosti vyžadované českým právním řádem, zejm. zák. č.22/1997 Sb. a nař. vlády č.163/2002 Sb. a č.190/2002 Sb.

9.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. zák.č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník (NOZ)) a Reklamačním řádem dostupném na webové adrese https://www.izomat.cz, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek

9.3. Kupující je povinen při převzetí zboží si toto prohlédnout, překontrolovat a potvrdit příslušný dodací list. Zjevné vady, které zjistil při předání zboží, je povinen uvést přímo v dodacím listě či v přepravním dokladu.

9.4. Vadou není dodávka menšího množství zboží, pokud toto množství odpovídá údajům v dodacím listě, v tomto případě se jedná o dílčí dodávku, případně částečné nesplnění smlouvy.

9.5. Skryté vady je povinen kupující písemně reklamovat u prodávajícího, a to do 5 dní od jejich zjištění nebo od obdržení včasné reklamace třetí osoby, které zboží dále prodal, nejpozději však do konce záruční doby.

9.6. Reklamace musí obsahovat číslo dodacího listu, případně číslo daňového dokladu či objednávky, popis vady včetně data, kdy byla zjištěna, dále, jak se vada projevuje. V případě, že má v držení kupující doklady, které prokazují existenci vady (např. znalecký posudek, dodací list apod.) je povinen tyto doklady předložit prodávajícímu. Dále, reklamace musí obsahovat požadavek na způsob jejího vyřízení. Za řádně uplatněnou reklamaci se nepovažuje zápis do dodacího listu.

9.7. V případě, že prodávající uzná oprávněnost reklamace kupujícího, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu vadu odstranit náhradní dodávkou a výměnou vadného za bezvadné zboží, je-li to možné a účelné.

9.8. V případě, že nebude možno reklamaci vadného zboží řešit výměnou či dodáním chybějícího množství zboží, je kupující oprávněn požadovat slevu z ceny zboží, pokud reklamované vady nebrání obvyklému použití zboží.

9.9. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záručních podmínek) může prodávající požadovat úhradu vzniklých souvisejících (např. za dopravu, opravu, atd.).

9.10. Vyřizování reklamací se řeší Reklamačním řádem prodávajícího.

9.11. Lhůty odpovědnosti za vadné plnění jsou stanoveny v souladu s NOZ, není-li v těchto smluvních podmínkách nebo reklamačním řádu prodávajícího uvedeno jinak.

^ Nahoru

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Je-li kupujícím fyzická osoba, pak akceptací těchto Obchodních podmínek, kupující uděluje prodávajícímu souhlas ve smyslu ust. zák. č.101/2000 Sb. – zákon o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů kupujícího uvedených na dílčích objednávkách kupujícího a případně v dalších dokumentech, které kupující prodávajícímu v průběhu trvání obchodního styku předá. Tento souhlas se týká i poskytnutí údajů o osobách kupujícím určených jako „osoby oprávněné k převzetí zboží za kupujícího“. Souhlas je projevem svobodné vůle a je dobrovolný. Souhlas kupující uděluje na dobu nezbytně nutnou pro zajištění objednávek kupujícího a garančních lhůt zakoupeného zboží.

10.2. Kupující souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, a osobní údaje osob kupujícím určených jako „osoby oprávněné k převzetí zboží za kupujícího“, byly zpracovávány prodávajícím za účelem řádného fungování vzájemného obchodního styku, vytváření obchodních statistik, nabízení zboží, produktů a služeb prodávajícího nebo třetích osob, popř. informování o marketingových akcích (to vše i v elektronické formě dle ust. zák. č.480/2004 Sb.); a k veškerým právním jednáním s tím souvisejícím.

10.3. Kupující prohlašuje, že jsou mu známa jeho práva a povinnosti dle zák. č.101/2000 Sb. a je si vědom, že výše uvedený souhlas lze zrušit.

10.4. Kupující souhlasí se zasíláním informací o novinkách v prodávaném sortimentu, prodejních akcích či jiných prodejních aktivitách a sdělení prodávajícího, pokud tento souhlas poskytne v rámci nastavení svého profilu v internetovém obchodě prodávajícího. Kupující může tento svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat.

10.5. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho elektronické prohlížeče v případech, kdy je nákup na webové stránce prodávajícího možné realizovat. Souhlas s ukládáním tzv. cookies může kupující kdykoliv písemně odvolat.

^ Nahoru

11. Záverečná ustanovení

11.1. Není-li v těchto smluvních podmínkách nebo reklamačním řádu stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím příslušnými ustanoveními NOZ.

11.2. V případě sporu mezi kupujícím a prodávajícím, sjednávají kupující a prodávající smluvní příslušnost soudu, kterým stanovují Obvodní soud pro Prahu 1.

11.3. Všechny případy vyšší moci, jakož i provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky osvobozují toho, kdo je jimi postižen od smluvních povinností po dobu a v rozsahu účinnosti těchto událostí. To platí také tehdy, když uvedené okolnosti nastanou u subdodavatelů.

11.4. Kupující dává prodávajícímu podpisem těchto smluvních podmínek souhlas k zasílání elektronické korespondence ve smyslu zákona č.480/2004 Sb. Tento souhlas lze kdykoliv písemnou formou odvolat.

^ Nahoru

12. Poučení pro spotřebitele

12.1. V případě, že kupující je spotřebitelem, dává tímto prodávající kupujícímu následující Poučení kupujícího o právech z vadného plnění ve vztahu mezi prodávajícím a kupujícím jako spotřebitelem v souladu s ust. § 2165 a násl. NOZ

12.2. Doba pro uplatnění práva z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží činí 24 měsíců od převzetí, není-li na obalu, návodu k věci nebo v reklamě stanovena, popř. smluvně dohodnuta doba delší.

12.3. Výše uvedené neplatí v případech:

 • věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

12.4. Dobu pro uplatnění práv z vadného plnění nelze smluvně zkrátit. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu nejvýše na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží.

12.5. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v ust. § 2161 NOZ (jakost při převzetí věci), může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. V případě, že se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

12.6. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

12.7. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

12.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

12.9. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

12.10. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

12.11. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

12.12. Práva kupujícího na uplatnění práv z vadného plnění nelze smluvně omezit ani vyloučit.

12.13. Další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.

12.14. Prodávající poučuje kupujícího, že v případech, kdy je kupující spotřebitelem, je subjektem řešení mimosoudních sporů Česká obchodní inspekce, bližší informace na www.coi.cz 

12.15. Kupující, v případě, že je spotřebitelem, bere na vědomí, že ustanovení těchto smluvních podmínek, která jsou v rozporu s právními předpisy na ochranu spotřebitele, jsou vůči spotřebiteli neúčinná. Účastnící však výslovně sjednávají, že neúčinnost takových ustanovení nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto smluvních podmínek.

 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 15.6.2019.