Menu
Novinka Akce Výprodej
Menu

Dezinfekce ANTI-COVID 1 lt (roztok)

Novinka
Dezinfekční přípravek, dezinfekce rukou. Možno použít i na povrchy. Vyrobeno na základě doporučené receptury WHO. Více informací
Vaše cena s DPH:
179,00 Kč
147,93 Kč bez DPH
Cena za kus

Snažíte se objednat více kusů, než je skladem! Vaše objednávka bude řešena formou poptávky.

KS
Skladem na pobočce Centrální sklad - Praha 4 - Hrnčíře méně než 5Vyberte pobočku pro osobní odběr
Číslo výrobku: 296613

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

 • Vzhled
 • Fyzikální stav tekutý
 • Barva r?zná
 • Zápach alkoholový
 • Další fyzikální a chemické parametry
 • hodnota pH neur?eno
 • Bod tání/bod tuhnutí -114,5 °C (ethanol)
 • Po?áte?ní bod varu a rozmezí bodu varu 78,3 (ethanol)
 • Bod vzplanutí 12,0 (ethanol)
 • Rychlost odpa?ování neur?eno
 • Ho?lavost (pevné látky, plyny) není relevantní (kapalina)
 • Mezní hodnoty výbušnosti
 • • dolní mez výbušnosti (LEL) 3,5 (ethanol)
 • • horní mez výbušnosti (UEL) 15 (ethanol)
 • Tlak páry 5,6 (ethanol)
 • Hustota 790-793 kg/m3 (ethanol)
 • Rozpustnost(i) neur?eno
 • Rozd?lovací koeficient
 • n-oktanol/voda (log KOW) neur?eno
 • Teplota samovznícení neur?eno
 • Bezpe?nostní list
 • podle na?ízení (ES) ?.1907/2006 (REACH)
 • Anti-COVID
 • ?íslo verze: GHS 1.0 Datum sestavení: 18.03.2020
 • ?eská republika
 • DFCONS 000637 SDS-01
 • Strana 7 / 15
 • Viskozita
 • • dynamická viskozita 1,2 mPa.s (ethanol)
 • Výbušné vlastnosti žádné
 • Oxida?ní vlastnosti žádné
 • 9.2 Další informace
 • Obsah rozpoušt?dla 100 %
 • Tuhá látka 0 %
BL

Specifikace

Typ dezinfekce
Provedení láhev
Použití interiér, ruce
Báze ethanol, glycerol
Barva různá
Objem 1 l