Menu
Novinka Akce Výprodej
Menu

Dezinfekce ANTI-COVID 1 lt (roztok)

Právě si prohlíží 6 zákazníků.
Novinka
Dezinfek?ní p?ípravek, dezinfekce rukou. Možno použít i na povrchy. Vyrobeno na základ? doporu?ené receptury WHO. Více informací
Vaše cena s DPH:
179,00 Kč
147,93 Kč bez DPH
Cena za kus

Snažíte se objednat více kusů, než je skladem! Vaše objednávka bude řešena formou poptávky.

KS
Skladem na pobočce Centrální sklad - Praha 4 - Hrnčíře méně než 10Vyberte pobočku pro osobní odběr
Číslo výrobku: 296613

Dezinfek?ní p?ípravek, dezinfekce rukou. Možno použít i na povrchy. Vyrobeno na základ? doporu?ené receptury WHO.

P?ípravek ni?í: Bakterie, plísn?, viry (Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Kocuria rhizophila, Candidaalbicans, coronavirus, MERS, SARS-CoV-2, influenza A virus H1N1, MHV, TGEV a.i.)

Návod k použití: P?ípravku použijte dostate?né množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlan? a rozet?ete po celých rukou a záp?stích; zvláštní pozornost v?nujte k?ži?ce kolem neht? a záhyb?m v k?ži. M?že se lišit podle velikosti rukou a stavu k?že. Dob?e vtírejte, dokud není k?že suchá. Tento postup by m?l trvat p?ibližn? 1 minutu. Použití maximáln? 10 krát denn?. Nepoužívat na poran?nou k?ži nebo p?i výskytu kožních onemocn?ní.

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

 • Vzhled
 • Fyzikální stav tekutý
 • Barva r?zná
 • Zápach alkoholový
 • Další fyzikální a chemické parametry
 • hodnota pH neur?eno
 • Bod tání/bod tuhnutí -114,5 °C (ethanol)
 • Po?áte?ní bod varu a rozmezí bodu varu 78,3 (ethanol)
 • Bod vzplanutí 12,0 (ethanol)
 • Rychlost odpa?ování neur?eno
 • Ho?lavost (pevné látky, plyny) není relevantní (kapalina)
 • Mezní hodnoty výbušnosti
 • • dolní mez výbušnosti (LEL) 3,5 (ethanol)
 • • horní mez výbušnosti (UEL) 15 (ethanol)
 • Tlak páry 5,6 (ethanol)
 • Hustota 790-793 kg/m3 (ethanol)
 • Rozpustnost(i) neur?eno
 • Rozd?lovací koeficient
 • n-oktanol/voda (log KOW) neur?eno
 • Teplota samovznícení neur?eno
 • Bezpe?nostní list
 • podle na?ízení (ES) ?.1907/2006 (REACH)
 • Anti-COVID
 • ?íslo verze: GHS 1.0 Datum sestavení: 18.03.2020
 • ?eská republika
 • DFCONS 000637 SDS-01
 • Strana 7 / 15
 • Viskozita
 • • dynamická viskozita 1,2 mPa.s (ethanol)
 • Výbušné vlastnosti žádné
 • Oxida?ní vlastnosti žádné
 • 9.2 Další informace
 • Obsah rozpoušt?dla 100 %
 • Tuhá látka 0 %
BL

Specifikace

Typ dezinfekce
Provedení láhev
Použití interiér, ruce
Báze ethanol, glycerol
Barva různá
Objem 1 l